جدول غذا دهی روزانه در شرایط و اوزان مختلف
نوع خوراکدانه بندی (میلیمتر)وزن ماهی (گرم)دفعات روزانه۸۶ درجه۱۰– ۸درجه۱۲– ۱۰ درجه۱۵۱۲ درجه۱۸۱۵ درجه۱۸به بالا
۰۰۰SFTmic۱/۰/۰۷۲۰۶۶۷۸۶۵
۰۰SFT/۳-/۶۴/۰۱/۰۲۰۶۶۷۸۶۵
۰SFT/۶- /۸۰/۸ ۴/۰۱۸۶۶۷۸۶۵
SFT1/۸- ۱۱/۵۰/۸۱۴۵/۵۵/۵۵/۶۷۶/۵۵
SFT2۲/۱– ۱۳– ۱/۵۱۰۵۳/۵۶۶/۵۶۵
SFT3۵/۱۲/۱۷– ۳۱۰۵/۴۵۵/۵۶۵/۵۴
SFT4۲۲۰– ۷۷۵/۳۷/۳۹/۳۴/۵۳/۴۵/۳
FFT۵/۲۴۰۲۰۵۵/۲۷/۲۳۳/۳۴/۳۳
GFT1۵/۳۱۰۰  ۴۰۴۷/۱۹/۱۲/۲۲/۵۶/۲۳/۲
GFT2۵/۴۲۰۰۱۰۰۳۴/۱۶/۱۷/۱۸/۱۸/۱۷/۱
GFT3۵/۵۴۰۰۲۰۰۳۳/۱۴/۱۱/۶۷/۱۷/۱۵/۱
BFT۸۴۰۰به بالا۲۸/۱۱/۱۲/۱۱/۱۱
واحد درصد

   مقدارمصرف درهرنوبت = وزن ماهی موجوددراستخر   x درصدغذادهی طبقجدول                                                                     دفعات غذایی

 بطور مثال:در یک استخر بادمای آب۱۳ درجه۶۰۰۰ ماهی به وزن ۱۵۰ گرم موجود میباشد  

با توجه به ستونهای رنگی جدول:

وزن ماهی به کیلوگرم:(کیلوگرم  ۹۰۰ =۱۰۰۰          (     ۱۵۰       ۶۰۰۰ )      

 مقدارغذای روزانه :(کیلوگرم =     ۱۶ /۲                    % ۱ /۸                     ۹۰۰ )                                                                                                                                                        

مقدارغذا درهرنوبت:( کیلوگرم            ۵/۵         ۳                             ۱۶   /          ۲ )  

۳

جدول غذا دهی روزانه در شرایط و اوزان مختلف

دستورالعمل های خوراک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    تماس 09120301696